Starthjelp

Hva kan du selv gjøre:

Det som ofte er det viktigste for klientene er at de får god og effektiv juridisk bistand i sin sak, til en rimelig og fornuftig pris. Når du går til advokat, betaler du for høyt kvalifisert juridisk rådgivning.

Derfor er derfor viktig for deg at advokattiden anvendes best mulig.

Dette kan man effektivt gjøre hvis man f eks lager en kronologisk oversikt i den aktuelle saken/sakene. Det vil si at du kan lage en samlet oversikt som viser rekkefølgen i alle hendelser som kan være viktige for saken din.

Men dette får du også selv bedre oversikt, og du vil også få bedre og raskere hjelp både i innledende kontakt og/eller før det første møtet. På slik vis blir det langt enklere og mer effektivt å vurdere saken din.

Slik forbereder du deg:

På Advokatenhjelperdeg.no, i tjenesten Din sak >> er det f eks laget et enkelt verktøy som hjelper deg med å sette opp en slik oversikt. Her kan du skrive inn alle brev, e-poster, telefonhenvendelser, møter, avtaler og dokumenter som betyr noe for saken din. Du skriver inn etter hvert som du kommer på de ulike hendelsene. Deretter vil notatene dine automatisk bli sortert etter dato. Notatene lagrer du på din egen PC.

Hjelp underveis:

I tjenesten Din sak >> vil du i tillegg finne spørsmål og huskelister som skal hjelpe deg til å tenke gjennom alle dokumenter og hendelser av betydning for saken.

Ikke sjelden dukker fakta opp først etter flere møter med klientene. Tar du deg tid til å gå gjennom huskelistene og spørsmålene som er satt opp i tjenesten Din sak >>, blir det lettere for deg å få med alle vesentlige opplysninger til det første møtet.

Du får skriftlig oppdragsbekreftelse:

Advokatforeningen pålegger sine medlemmer å gi kundene skriftlig bekreftelse ved nye oppdrag. Hensikten er at du som kunde skal ha et realistisk bilde av oppdraget og hva det vil komme til å koste før advokaten begynner på sitt arbeid.

Det er viktig at denne bekreftelsen er skrevet før oppdraget begynner.

Ved mindre oppdrag, for eksempel ved opprettelse av ektepakt eller testamente, vil det kun bli avtalt fastpris. Det er også mulig å oppgi en omtrentlig pris for oppdraget på forhånd, og at avtale at du skal informeres om kostnadsutviklingen underveis. Det som er viktig, er at du får kontroll med kostnadene og at sluttregningen ikke kommer som en overraskelse.

Noen oppdrag er så vanskelige og uforutsigbare at det er umulig å antyde kostnadsnivået på forhånd. Dette vil spesielt gjelde større saker som havner for retten. I slike tilfeller vil oppdragsbekreftelsen fortelle deg hvordan betaling beregnes (advokatsalæret). Det er også naturlig å gi rapportering underveis, slik at du får oversikt over kostnadsutviklingen.

Enkelte mindre oppdrag er så små og avgrenset at det er urimelig å bruke tid på å skrive oppdragsbekreftelse. I slike tilfeller er ikke skriftlig oppdragsbekreftelse nødvendig eller praktisk.

Hva koster bistanden - timepris og tid:

Med unntak for oppdrag som avtales til fastpris, er det særlig to faktorer som i hovedsak bestemmer hvor stor regningen blir: Timepris og den tiden oppdraget tar. Regler for god advokatskikk >> understreker også at betalingen skal stå i rimelig forhold både til oppdragets art og i forhold til det arbeidet som er utført. Dette betyr at det ikke bare er tidsforbruk som er avgjørende for den prisen man kan ta. Salæret må også vurderes i forhold til oppdragets art, hvilke verdier saken gjelder, betydningen for klienten og resultatet av oppdraget.

Har du rett til å få dekket utgiftene?

I mange tilfeller har privatpersoner forsikringer som dekker advokatutgifter i bestemte situasjoner.

Les mer: Dine forsikringer >>

Dersom du har lav inntekt og formue, kan du ha krav på fri rettshjelp. I enkelte saker dekker det offentlige advokatutgiftene for alle, uavhengig av økonomisk situasjon.

 

Del siden: