AKTUELT:

Ingressbilde

Ny og viktig kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg 4.1.17 (HR-2017-18-U) >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 19.01.2017

Avsagt en ny og viktig kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg 4.1.17 (HR-2017-18-U) om at barns rett til å bli hørt er et grunnleggende krav til saksbehandlingen i saker om fast bosted, jf. Barneloven § 31.

Ingressbilde

Endringer i fri rettshjelp fra 1.1.2017 - egenandelen øker >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 03.01.2017

Lov om fri rettshjelp er nå endret slik at egenandelen på fri rettshjelp i rettsrådsaker er økt fra kr 995,- til kr 1020,-. I fri sakførsel saker er egenandelen økt fra 5 x offentlig salærsats til 8 x offentlig salærsats fra 1.1.2017. I 2016 har offentlig salærsats vært kr 995,-, mens det for 2017 er vedtatt at offentlig salærsats skal være kr 1020,-. Det vil si at egenandelen i fri sakførsel saker er økt fra kr 4.975,- til kr. 8.160,-. Samtidig er det slik at at dersom 25% av totalsummen er under 8 x 1020 kr, så er det 25% som skal betales.

Ingressbilde

Ny veldig interessant dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2016-43578) i foreldretvist om fast bosted og foreldreansvar. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 13.12.2016

Selv om konfliktnivået i saken var meget høyt, fant lagmannsretten at partene burde ha foreldreansvaret i fellesskap. Lagmannsretten uttaler seg også om bostedsforelders plikt til å tilrettelegge for rettens fastsatte samvær, og mulig konsekvens av brudd på dette. Lagmannsretten avgjorde at barna skulle bo fast hos mor, med «vanlig samvær» for far.

Ingressbilde

Ny meget interessant dom fra Agder lagmannsrett (LA-2016-55798) i foreldretvist om fast bosted for barn. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 08.12.2016

Saken gjaldt flytting med barn (på grunn av ønske om stiftelse samboerskap), som ville medføre langt mindre kontakt med èn av foreldrene. Risikoen/ulempene ved miljøskifte for barna, ble vurdert opp mot ulempene ved bytte av hovedomsorgsperson. 

Ingressbilde

Høyesterett har 4. oktober 2016 fremmet til behandling anke i sak om besteforeldrenes partsrettigheter i forbindelse med krav om samvær med barn. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 13.10.2016

Både tingretten og lagmannsretten konkluderte med at besteforeldrene ikke hadde partrettigheter. Nå er det Høyesterett som har siste ordet. Saken gjelder spørsmål om besteforeldres partsrettigheter i forbindelse med krav om samvær med tre barn som barnevernet har omsorgen for.

Ingressbilde

Ny kjennelse fra lagmannsretten om skifte - innsyn i økonomi (LE-2016-136411) >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 11.10.2016

Saken gjald en skiftesak etter ekteskapsloven. Det ble fremsatt begjæring om tilgang til opplysninger om motpartens eventuelle konti i Ghana. Lagmannsretten kom til å vilkårene for å pålegge motparten å fremlegge eller bistå med fremleggelse av opplysningene som oppfylt.

Ingressbilde

Regjeringen foreslår endringer i barneloven for å likestille foreldrene som omsorgspersoner til barnas beste. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 23.09.2016

Ingressbilde

Ny lagmannsrettsdom - opptil nesten 50 % samvær for barn på 4 år (LB-2016-72443) >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 20.09.2016

Ved tingrettens dom ble fikk partenes felles datter på fire år fast bosted hos sin far. Mor fikk utvidet samværsrett med sammenhengende seks dager annenhver uke. Mor anket for å få fast bosted hos seg for datteren. Lagmannsretten forkastet mors anke.  

 

Ingressbilde

Ny interessant lagmannsrettsdom i sak mellom samboere, om eierforhold til leilighet og bolig (LB-2015-148924) >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 25.08.2016

Dommen omhandler en tvist mellom to tidligere samboere om eierforholdene til en leilighet og en enebolig som hadde tjent som felles bolig for partene og deres barn. 

Ingressbilde

Hva sier egentlig barneloven om barnas rett til å bestemme? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 08.08.2016

Barneloven § 31 omhandler barnets medbestemmelsesrett og ble endret i 2003 i forbindelse med at FNs barnekonvensjon ble inkorporert i menneskerettsloven. Foreldrene har rett og plikt til å treffe avgjørelser for barnet i personlige forhold, i hht barneloven § 30 første ledd andre punktum. Barnets medbestemmelsesrett er formet som en plikt for foreldrene og andre til å høre hva barnet har å si før avgjørelse treffes. Men hva innebærer dette egentlig? Les mer her.

Ingressbilde

En ny rapport har kartlagt foreldretvister etter barneloven. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 04.08.2016

På oppdrag fra Barne-, familie- og Likestillingsdepartementet har Oxford Research levert rapporten "Kartlegging av foreldretvister etter barneloven". 

 

Ingressbilde

Sydentur i sommerferien, og søke om pass til barn? Med eller uten den andre forelderens samtykke? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 02.06.2016

I ferie tid får jeg stadig spørsmål om pass til barn, dvs. om søknad om og fornying av pass, i de tilfeller der èn av foreldrene ikke medvirker eller samtykker til dette. Les mer her om hva som er reglene og hva du kan gjøre. 

Ingressbilde

Ny og meget spennende dom fra lagmannsretten om delt fast bosted for barn på 4 år (LB-2015-167748) >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 18.03.2016

Foreldrene var enige om en samværsordning som innebar at deres fire år gamle barn skulle være like mye hos hver av dem, og lagmannsretten fant at dette var til barnets beste.

Foreldrene var derimot ikke enige om hvor barnet skulle bo fast, heller ikke om at barnet skulle ha fast bosted hos begge - såkalt delt bosted. Lagmannsretten uttalte at enkelte av betenkelighetene som er knyttet til delt bosted, ikke gjør seg gjeldende når barnet uansett skal være like mye hos hver av foreldrene. Fordi foreldrene var uenige om hvor barnet burde begynne på skole, og hvem som burde få informasjon om barnet hjem til seg, for eksempel fra helsesøster, ville en avgjørelse om delt bosted ikke løse spørsmålene som de ikke var enige om. Begge foreldrene var godt i stand til å tilby stabile og trygge oppvekstsvilkår, barnet var like sterkt knyttet til begge, og status quo-hensynet kunne ikke vektlegges i noen retning.

Lagmannsretten bygde på at det er viktig at den som har fast bosted hos seg, sørger for at den andre får all informasjon som er av betydning for utøvelsen av det felles foreldreansvaret og legger til rette for god kommunikasjon mellom foreldrene om mer dagligdagse problemstillinger, slik at samværsordningen kunne fungere til beste for barnet.

Fordi far ble ansett å være i best stand til å legge til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom foreldrene, til beste for barnet, kom lagmannsretten til at fast bosted burde være hos ham.

Ingressbilde

God påske! >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 18.03.2016

Vi vil ønske alle våre forbindelser en riktig god påske. Til orientering vil kontoret være påskeferiestengt fra og med 19.3.16. til og med 28.3.16. E poster vil bli lest sporadisk i perioden.

Ingressbilde

Ny dom fra lagmannsretten om tvangsfullbyrdelse av samvær etter rettsforlik. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 16.03.2016

Borgarting lagmannsrett (LB-2016-42079) kom til at rettsforlik om samvær med barn kunne tvangsfullbyrdes. Forliket ble ikke ansett tvetydig, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2, første ledd bokstav b. Det ble heller ikke ansett umulig å gjennomføre samvær, jf. barneloven § 65.

Ingressbilde

Ny meget interessant lagmannsrettsdom (LA-2015-47437) om fast bosted og foreldreansvar for barn >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 16.03.2016

I sak om fast bosted og samvær for to gutter på 6 og 10 år kom Agder lagmannsrett, i motsetning til tingretten, til at barna burde bo fast hos far (LA-2015-47437). Mor ble også fratatt foreldreansvaret, og far fikk dette alene.

Ingressbilde

5 vanlige fallgruver når man skal sette opp en skifteavtale >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 09.03.2016

Hvem eier hva og hva er eiendelene verdt? Og hva skal med i en skifteavtale? Disse enkle spørsmålene skaper en serie konflikter i det økonomiske oppgjør mellom ektefeller som tar ut separasjon. Her er særlig 5 fallgruver man bør unngå, når man skal sette opp en skifteavtale.

Ingressbilde

Borgarting lagmannsrett uttaler seg om retten til samvær, og om vilkårene for unntak fra retten, i fersk dom fra 20.1.16 (LB-2015-76976). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 04.02.2016

Saken gjaldt samværsrett og foreldreansvar for fire barn i alderen 6 til 14 år. Moren bodde på sperret adresse sammen med barna. Lagmannsretten tilkjente ikke faren samvær. 

Ingressbilde

Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 26.01.2016

En evaluering viser at Barnesakkyndig kommisjon i hovedsak har fungert etter hensikten. Kommisjonen har en selvstendig stilling og bidrar til å sikre at sakkyndiges rapporter inneholder nødvendige vurderinger.

Ingressbilde

Ny dom fra Gulating lagmannsrett på delt fast bosted (LG-2015-49136) avsagt den 23.10.15 >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 18.01.2016

Lagmannsretten kom til at det var til barnas beste at avtale om delt omsorg, som hadde vært praktisert i 6 år, ble videreført. Dette var også i samsvar med barna ønske. Barna var henholdsvis 12 og 15 år gamle. Partene hadde hver for seg krevd at barna skulle bo fast hos dem.

Ingressbilde

Ny spennende lagmannsrettskjennelse om bruksrett til bolig i forbindelse med ekteskapsbrudd. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 12.01.2016

Kjennelse ble avsagt av Gulating lagmannsrett den 26.11.15 (LG-2015-167572). Saken gjelder begjæring om midlertidig bruksrett til felles bolig etter seperasjon, jf ekteskapsloven § 92. Hverken tingretten eller lagmannsretten fant å legge vekt på en status quo-betraktning, selv om mannen hadde flyttet ut. Det avgjørende i saken var at mannens funksjonshemming, i form av døvhet, gjorde det mer preserende for ham å bo i boligen enn helseproblemene til kvinnen.

Ingressbilde

Hva skjer hvis man bryter varslingsplikten ved flytting, i en foreldretvist? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 08.01.2016

Les mer om hva Borgarting lagmannsrett mener om dette i dom av 12.11.15 (LB-2015-52366). Saken gjaldt blant annet spørsmålet om hvem av foreldrene en jente på 8 år skulle bo hos. Mor hadde flyttet med barnet til et annet sted i landet. Det var ikke gitt flyttemelding i samsvar med lovens krav. Retten kom frem til, tross at det forelå brudd på varslingsplikten, at barnet skulle bo fast hos mor og ha samvær med far.

Ingressbilde

Ny dom av 16.11.15 fra Eidsivating lagmannsrett om samværsrett (LE-2015-39136). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 08.01.2016

Saken gjaldt foreldreansvar, fast bosted og samvær for en gutt på 9 år. Det var grunnlag for å endre et rettsforlik fra 2010, jf. barneloven § 64. Lagmannsretten fant som tingretten at mor fortsatt skulle ha foreldreansvar alene og at gutten fortsatt skulle bo fast hos henne. Av hensyn til barnets beste ble det fastsatt at det ikke skulle være samvær mellom barnet og hans far.

Ingressbilde

Ny og meget interessant dom (3.9.15) fra Borgarting lagmannsrett (LB-2015-41061) om fast bosted, og samvær for et barn på 2 år. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 07.09.2015

Lagmannsretten kom etter en konkret helhetsvurdering til at det beste for en pike på noe over to år ville være at hun fikk fast bosted hos sin far og at mor skulle ha et utvidet samvær (dvs. mer samvær enn lovens normalordning). I motsetning til tingretten fant lagmannsretten ikke grunnlag for at et fast bosted hos far ville innebære en redusert samlet foreldrekontakt og et økt konfliktnivå.

Ingressbilde

12 tips for barnas beste! >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 07.09.2015

Det er to forhold som avgjør skadeomfanget hos barn når foreldrene velger å gå hver sin vei: 1: Foreldrenes evne til samarbeid etter at de har flyttet fra hverandre. 2: At de ikke bruker barna mot den andre parten. Her er 12 tips til hvordan foreldre bør oppføre seg i forhold til barna i en skilsmisse. Rådene er utarbeidet av Jannicke W. Tindberg, klinisk sosionom, familieterapeut og mekler ved Østensjø familiekontor i Oslo.

 

 

Ingressbilde

Ny dom (4.9.15) fra Borgarting lagmannsrett (LB-2015-40990) i tvist om samvær mellom far og barn. Tingretten fant at samvær ikke var til barnets beste. Samvær ble derfor nektet, jf. barneloven § 43 første ledd 3. punktum. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 07.09.2015

Barnet i saken var 6 år. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at det ikke var grunnlag for mistanke om overgrep eller grenseoverskridende handlinger av seksuell art fra fars side. Et flertall fant imidlertid at barnets reaksjoner og regresjon i utvikling i etterkant av de samværene som var forsøkt, innebar en for stor risiko. Anken ble derfor forkastet. Mindretallet var enig i at reaksjonene måtte tas på alvor, men mente at det var grunnlag for et begrenset samvær under tilsyn.

Ingressbilde

Hva sier loven om barns rett til beskyttelse mot at foreldrene offentliggjør personlig informasjon om dem på sosiale medier? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 05.09.2015

Dette er et tema som jeg som advokat kommer borti ved anledninger, særlig i foreldretvistene. Temaet er viktig og interessant, og min erfaring i disse tilfellene er at kun et mindretall av foreldre har oversikt over eller er seg bevisst hvilke regler som gjelder. Nina Tøgersen Allstrin, f. 1988, Master i rettsvitenskap fra UiT 2014, skrev i 2014 om temaet i sin masteroppgave: "Barns rett til beskyttelse mot at foreldrene deres offentliggjør personlig informasjon om dem på sosiale medier. Er barn tilstrekkelig beskyttet?". Avhandlingens tema er hvilket rettslig vern barn har mot at deres foreldre eksponerer dem på sosiale medier. Videre om denne beskyttelsen er tilstrekkelig til å ivareta deres personvern på en tilfredsstillende måte.

Ingressbilde

Vet du hvilke rettigheter barnet har i en barnevernssak? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 04.09.2015

Etter barnevernloven § 6-3 skal et barn informeres og tas med på råd når barnets utvikling, modning og sakens art tilsier det (rundskriv Q-1036 om retningslinjer om saksbehandling i barneverntjenesten).

Ingressbilde

Hvordan søke separasjon, og skilsmisse? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 03.09.2015

Et samlivsbrudd innebærer en alvorlig krise for mange. Samtidig er det mange aspekter å tenke gjennom når ekteskapet skranter, og du vurderer å separere eller skille deg. Boet skal deles, kanskje en eller begge må flytte, økonomien blir kanskje dårligere, og det sosiale nettverket endrer seg ofte dramatisk. Har man barn sammen, må også situasjonen for deres del avklares nærmere. Det er mye å forholde seg til på en gang.

 

 

 

Ingressbilde

Ny avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett om brudd på samværsrett, og tvangsmulkt (LB-2015-118807). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 27.08.2015

Lagmannsretten kom til at begjæring om tvangsfullføring av avgjørelse om samværsrett ikke kunne tas til følge. Barnet, en jente på 6 år, motsatte seg samvær med moren på hennes hjemsted. Lagmannsretten fant at gjennomføring av samvær var umulig, jf. barnelova § 65 annet ledd. Vilkårene for å ilegge tvangsbot var således ikke oppfylt.

Ingressbilde

Vet du hva vergemål betyr, og hva det innebærer å være eller å ha en verge? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 10.08.2015

Det er ulike typer verger:

Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvare.

Du kan bli oppnevnt som verge for barn uten foreldre.

Du kan bli oppnevnt som verge for voksne:

-  hvis du er forelder til voksne barn.

-  hvis du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig.

-  hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell).

I tillegg kan det oppnevnes midlertidige verger om vergen er inhabil.

Ingressbilde

Ny interessant Høyesterettsdom (HR-2015-1247-A) avsagt i sak mellom ektefeller (formuesforhold/skifteoppgjør), herunder spørsmål om krav på skjevdeling. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 24.06.2015

Netto salgssum for en leilighet som X hadde brakt inn i felleseiet, ble satt inn på en aksjehandelskonto. X foresto deretter i flere år selv aksjeinvesteringsvirksomhet på daglig basis med midler fra aksjehandelskontoen. På skiftet mellom ektefellene krevde X skjevdeling etter ekteskapsloven § 59 av en prosentvis andel av verdien av aktiva som var finansiert med midler fra denne kontoen.

Høyesterett kom til at investeringsvirksomheten hadde medført at verdien av leiligheten X hadde brakt inn, og leieinntektene fra utleien av den, hadde tapt sin økonomiske identitet som skjevdelingsmidler.

Det ble vist til at verdiøkning på skjevdelingsmidler som skyldes ektefellens innsats under ekteskapet, er gjenstand for likedeling, slik at verdiskapningen som skyldes innsatsen med aksjetransaksjonene, i et hvert fall skulle likedeles.

Det ble også vist til at investeringene dels hadde skjedd gjennom låneopptak, og at låneopptakene og sammenblandingen med likedelingsmidler gjorde at det ikke var mulig å påvise noen direkte overføring av verdiene fra det opprinnelige innskuddet på aksjehandelskontoen til de verdier som nå ble krevet skjevdelt.

Kravet om skjevdeling ble ikke tatt til følge av Høyesterett.

Ingressbilde

Ny dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2015-57884) om retten til å stå i stilling i en oppsigelsessak. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 23.06.2015

Interessant dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2015-57884) om retten til å stå i stilling i en oppsigelsessak. Lagmannsretten ga for dette tilfelle arbeidsgiver medhold i begjæring om fratreden av stilling under oppsigelsessaken, jf. arbeidsmiljøloven § 15-11. Oppsigelsen var begrunnet i virksomhetens forhold.

Ingressbilde

Ny interessant dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2015-30053) i arbeidssak vedrørende avskjed og oppsigelse i arbeidsforhold, samt utmåling av erstatning. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 16.06.2015

Ny interessant dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2015-30053) i arbeidssak vedrørende avskjed og oppsigelse i arbeidsforhold, samt utmåling av erstatning. Lagmannsretten kommer blant annet med uttalelser om beviskravet i avskjedssaker.

Ingressbilde

Vet du forskjellen på nødrett, nødverge, og selvtekt? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 16.06.2015

Nødrett innebærer at en kan foreta handlinger som under normale omstendigheter vil være rettsstridig. Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep. Selvtekt er en rettsstridig handling for å hevde sin egen eller andres rett.

Ingressbilde

Hva er forskjellen på delt fast bosted og 50 % samvær? Og skal det beregnes barnebidrag ved delt fast bosted? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 15.06.2015

En vanlig misforståelse når det gjelder barnebidrag, er at det ikke skal betales barnebidrag når barna har delt bosted, det vil si når barna bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene. I disse tilfellene skal den av foreldrene som tjener mest, som en hovedregel betale barnebidrag, med mindre foreldrene avtaler noe annet seg imellom.

Ingressbilde

Kan en arbeidsgiver si opp en arbeidstaker som har vært syk i mer enn 12 måneder? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 27.05.2015

Når 12 måneder er passert, er det ikke noen automatisk oppsigelsesgrunn, men da kan sykefraværet i seg selv være en slik saklig grunn, jf. arbeidsmiljøloven § 15-8 og § 15-7.

Ingressbilde

Visste du at barnevernet har en plikt til å gi bekymringsmelder en tilbakemelding? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 27.05.2015

Barneverntjenesten skal gi den som har sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten, jf. § 4-2, tilbakemelding, jfr. Barnevernloven § 6-7a. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt.

Ingressbilde

Hva er tvangsfullbyrdelse av avgjørelse om samværsrett eller fast bosted for barn? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 22.05.2015

Ved samlivsbrudd hender det at man er uenig om hvor barna skal bo fast, og om barna skal ha samvær med den forelderen de ikke skal bo fast hos. Foreldrene kan da overlate til en domstol å avgjøre dette, eller inngå en avtale i retten (rettsforlik). Men hva gjør man dersom en dom eller et rettsforlik om samværsrett ikke blir overholdt? Dette kan du lese mer om her.

Ingressbilde

Animasjonsfilm for barna i foreldretvister. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 08.05.2015

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg? Mange barn har foreldre som ikke bor sammen etter separasjon og skilsmisse. Da kan foreldrene kan være uenige om hvor barna skal bo eller hvor de skal bo mest. Det er laget en animasjonsfilm som gir veldig nyttig informasjon til barn som er i en slik situasjon.

 

Ingressbilde

Utvalg skal utrede nye særdomstoler. Utvalget skal levere sin utredning innen 31. januar 2017. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 08.05.2015

Regjeringen har i statsråd i dag, den 8.5.15 ,oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede særdomstoler for barne- og familiesaker og forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Utvalget skal også se på hurtigspor i de alminnelige domstolene for enkelte sakstyper innenfor straffesakskjeden. Jusprofessor Hans Petter Graver skal lede utvalget.

Ingressbilde

Ny avgjørelse (kjennelse) som drøfter spørsmålet om opphevelse av utreiseforbud, avsagt av Borgarting lagmannsrett (LB-2015-51383). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 15.04.2015

Saken gjaldt spørsmål om opphevelse av et fastsatt utreiseforbud med inndragning av pass, etter barneloven § 41. Fars anke over tingrettens opphevelse av utreiseforbudet, ble forkastet av lagmannsretten.

Ingressbilde

Ny interessant avgjørelse (kjennelse) fra Eidsivating lagmannsrett om tvangsmulkt ved brudd på samværsretten (LE-2015-27859). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 14.04.2015

Saken gjaldt begjæring om tvangsfullbyrdelse av samvær, jf. barneloven § 65 jf. tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Lagmannsretten kom i likhet med tingretten til at det var grunnlag for å ilegge tvangsbot til tvangsfullbyrding av samværsrett, jf. barneloven § 65. Det var ikke umulig å oppfylle samværsretten, idet samvær ikke ville utsette barnet for alvorlige psykiske belastninger. Mors frykt for far var ikke tilstrekkelig for å konstatere umulighet.

Ingressbilde

Påskeferiestengt fra 28.3.15 - 6.4.15 >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 27.03.2015

Advokatfirmaet Høimyr AS har påskeferiestengt i perioden 28.3.15 til 6.4.15. E poster vil bli lest sporadisk i perioden. Vi ønsker alle våre forbindelser en riktig god påske.

Ingressbilde

Barnevernet kan nå pålegge foreldre hjelpetiltak. Målet med lovendringen er å styrke barnas rett til hjelp. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 22.03.2015

Endringer i barnevernloven skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak. Målet med lovgivningen er å forbedre situasjonen til barnet, og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

Ingressbilde

Ny HR kjennelse (HR-2015-506-U) understreker viktigheten av at saken er godt nok opplyst i foreldretvist (om barn), før avgjørelser fattes (dom/kjennelse). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 10.03.2015

I sak om midlertidig samvær etter barneloven § 48 hadde lagmannsretten kommet til at far ikke skulle ha samvær. Lagmannsretten hadde unnlatt å vurdere en sakkyndig rapport som var avgitt etter at tingretten hadde truffet midlertidig avgjørelse, og som anbefalte samvær.

Ingressbilde

Ny Høyesterettsdom - om adopsjon med besøkskontakt. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 05.02.2015

Høyesterett avsa 30. januar 2015 dom i sak om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barneloven § 4-20. Den reiser blant annet spørsmål om terskelen for adopsjon er endret etter at det i 2010 ble gitt lovhjemmel for besøkskontakt med de biologiske foreldrene.

Ingressbilde

Nye tall for barnebortføringer for 2014. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 28.01.2015

I 2014 ble 59 barn bortført til utlandet fra Norge (73 barn i 2013), og 23 barn ble bortført fra utlandet til Norge (29 barn i 2013). Tall fra 2014 viser dermed en nedgang i antallet barnebortføringer, sammenlignet med 2013.

Ingressbilde

Interessant dom avsagt i tingretten i en arbeidssak som omhandler lønnsplikt i oppsigelsestid. (Ref: TTRES-2014-120627). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 24.01.2015

Arbeidstakeren mente å ha rett på lønn i oppsigelsestiden jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 jf. § 17-1, samt feriepenger jf. ferieloven § 11 tredje ledd jf. § 10 annet ledd. Arbeidsgiver var uenig og mente at det forelå en muntlig avtale / forståelse mellom partene om at arbeidsforholdet opphørte med alle forpliktelser og rettigheter. I tillegg mente arbeidsgiver at arbeidstager hadde begått grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jf. aml. § 15-4 første ledd. Retten kom til at arbeidsgiver måtte betale både lønn og feriepenger, samt å opprettholde arbeidstakers tjenestepensjon.

Ingressbilde

Hvor mye har du krav på å vite om din ektefelles økonomi? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 22.01.2015

Svaret er: Det aller aller meste!

Ingressbilde

Har du hørt om «skilsmissesæreie»? Og vet du forskjellen på et «fullstendig særeie», og «skilsmissesæreie»? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 20.01.2015

Ikke? «Skilsmissesæreie» vil si at ektefellene ønsker at et avtalt særeie - det vil at det de eier skal være unntatt fra delingen - kun skal ha gyldighet ved separasjon eller skilsmisse, men ikke ved død. Dette er det anledning til etter ekteskapsloven § 42, 3. ledd. En slik avtale om særeie (som må opprettes i ektepakts form) kan inngås før ekteskapet blir inngått, men også etter at ekteskapet er inngått.

Ingressbilde

Avtalefrihet om det økonomiske oppgjøret (skifte) i forbindelse med skilsmisse/separasjon. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 19.01.2015

Ektefellene har faktisk full avtalefrihet, dvs. at de kan bestemme hvordan deling en skal skje, helt uavhengig av rettsreglene. Hver av ektefellene kan følgelig gi avkall på en eller flere rettigheter som vedkommende er gitt i ekteskapsloven. Ektefeller kan også bli enige om fordelingen av eiendeler uavhengig av lovens regler om hvem som har rett til å overta de ulike eiendelene.

Ingressbilde

Om fastsettelse og innkreving av bidrag – NAV, eller ikke NAV? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 16.01.2015

Forsørgelse av barn er i utgangspunktet et privat anliggende. Det er derfor ikke nødvendig å trekke inn det offentlige dersom foreldrene kan komme fram til en avtale begge er tilfreds med. Men dersom en eller begge foreldrene likevel ønsker at NAV skal fastsette eller endre barnebidraget, må begge foreldrene betale et gebyr til staten (i dag 860 kroner).

Ingressbilde

Den 15.1.15 ble den nettbaserte kampanjen «#IKKEGREIT» lansert. Den skal informere ungdom om krenkelser, vold og overgrep i nære relasjoner. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 16.01.2015

Du kan leses mer om dette her:https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/kampanje-mot-vold-i-nare-relasjoner/id2360813/

Ingressbilde

Interessant dom avsagt av lagmannsretten i sak om usaklig oppsigelse og erstatning den 18.12.14 (LA-2014-15802). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 16.01.2015

En salgsleder ble sagt opp fra sin stilling mens vedkommende var sykmeldt, etter at tidligere meddelt avskjed av arbeidsgiveren ble trukket. Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at det ikke var saklig grunnlag for oppsigelsen. Saksbehandlingen frem mot oppsigelsen var meget belastende for arbeidstakeren. Erstatning ble idømt med tilsammen kr 575.000 kroner.

Ingressbilde

Om ektefellers gjensidige underholdsplikt. Hva betyr det? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 15.01.2015

Ekteskapsloven § 38 har følgende ordlyd: «Ektefellene har sammen ansvaret for de utgiftene og det arbeidet som kreves for det felles hushold og til dekning av andre felles behov, oppfostringen av barna og hver ektefelles særlige behov. Ektefellene bidrar ved tilskudd av penger, ved virksomhet i hjemmet eller på annen måte.»

Ingressbilde

Ny Høyesterettsdom (23.10.14) i sak om barnevern, om nektelse av samvær på grunn av frykt for barnebortføring. >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 14.01.2015

Høyesterett avsa 23.10.14 enstemmig dom – HR-2014-2068-A – som omhandlet spørsmålet om samvær mellom foreldrene og en datter på 3 år, som bor i fosterhjem på sperret adresse. Spørsmålet i saken var om samvær skulle avskjæres helt (nektes) – noe både tingretten og lagmannsretten kom til – på grunn av risiko for at noen i mors familie ville bortføre barnet.

Ingressbilde

Lovutvalg nedsatt 28.11.14 - skal gjennomgå barnevernloven >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 14.01.2015

Fredag den 28.11.14 ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Dagens regelverk er usammenhengende og lite oversiktlig. I tillegg er det behov for å gjøre loven mer tidsriktig. Målet med gjennomgangen av barnevernloven er å bedre rettsikkerheten for barna og skape et mer forståelig lovverk.  

I tillegg til forenkling av barnevernloven fra 1992, skal utvalget se på områder som:

  • Tidsriktig barnevernlov
  • Barnevernets ansvarsområde
  • Forebyggende arbeid
  • Prinsippene i barnevernet
  • Partsrettigheter og samvær
  • Eventuell rettighetsfesting
Ingressbilde

Gratis advokathjelp? >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 14.01.2015

Gratis, sa du? Men er det mulig da?

Ja, absolutt! Det kalles fri rettshjelp. Privatpersoner kan nemlig få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten.

I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekten og formuen som avgjør om du kommer inn under ordningen.

Ingressbilde

Interessant dom avsagt av tingretten om tvangsekteskap E §16, 3. ledd (avsagt 13.6.2014). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 13.01.2015

(Ref:TNERO-2013-205170) Retten kom til at ekteskap skulle kjennes ugyldig på grunn av tvang, jf. ekteskapsloven § 16 tredje ledd. Etter en konkret vurdering kom retten til at det var benyttet «klart utilbørlig press».

Ingressbilde

Ny Høyesterettsdom om skjevdeling (i skifteoppgjør ml. ektefeller). >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 13.01.2015

(HR – 2014 – 2456A) Saken gjelder krav om skjevdeling ved felleseieskifte, jf. ekteskapsloven § 59, og reiser særlig spørsmål om overføringen av to eiendommer fra mor til sønn var en gave.

Ingressbilde

Forslag til ny adopsjonslov (NOU 2014:9) lagt frem 14.10.14 >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 18.10.2014

Regjeringens offentlige utvalg som har sett på ny adopsjonslov la den 14.10.14 frem sin utredning og sine tilrådinger til statsråd Solveig Horne. Adopsjonslovutvalgets sitt oppdrag har voæer å foreta en fullstendig og prinsipiell gjennomgang av adopsjonsinstituttet og en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde. Utvalget har hatt halvannet år på arbeidet.

 
Ingressbilde

Skilsmissebarns mentale helse >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 10.09.2014

Hva skjer når barn mister kontakten med en av foreldrene sine?

Ingressbilde

Bedre hjelp ved barnebortføring >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 04.09.2014

Det ble av en arbeidsgruppe overlevert flere forslag til forbedringer, til Justis- og forsvarsdepartementet, hvor arbeidsgruppen har sett på regelverket, organiseringen og behandlingen av internasjonale barnebortføringssaker i Norge. Det har vært særlig viktig å legge vekt på ivareta hensynet til barn som opplever å bli bortført.

Ingressbilde

Minoritetsbarn er mer utsatt for vold i hjemmet enn andre barn >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 04.09.2014

Men å skylde på kulturen blir feil, ifølge forskere, som finner at nærhet til venner og familie faktisk beskytter mot vold.

Ingressbilde

Ny rapport! Konflikt mellom foreldrene kan ha alvorlige konsekvenser for barn >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 15.08.2014

Det viser en fersk rapport fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, som på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har oppsummert hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til å hindre slike konsekvenser.

Ingressbilde

Endringer i barneloven >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 14.08.2014

Endringene i barneloven, jf Prop. 85 L (2012–2013), med tilhørende forskrifter, har nå trådt i kraft fra 1. januar 2014.

Ingressbilde

Overformynderiets bestemmelsesrett over barnas midler >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 15.08.2014

Med den nye loven er det innført viktige endringer vedrørende når overformynderiet (nå fylkesmannen) skal overta forvaltningen av midler under 18 år. Tidligere var grensen kr 75.000,-.

Ingressbilde

Barn i barnevernet skal høres >>

Publisert av Advokat Lill Høimyr 15.08.2014

Barna i barnevernet skal bli hørt og få være med på å bestemme over egne liv. Det er et viktig formål med lovendringene Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte på høring 5.9.12.